MİRASIN YASAL MİRASÇILARDAN BİR YA DA BİRKAÇI TARAFINDAN REDDEDİLMESİ HALİ

Yasal mirasçılardan biri mirası redderse onun payı, miras açıldığında kendisi sağ değilmiş gibi diğer hak sahiplerine geçer. ( TMK.m.611/1) Ret, murisin ölümüne kadar geriye yürüdüğünden reddeden kişinin altsoyu miras hissesine yine ölüm tarihinden itibaren hak sahibi olur. Örneğin mirasbırakanın kızı ve oğlu ikisi birden miras reddetmiş ise reddedenin miras payı varsa kendi altsoyuna geçecektir.Read More

MİRAS PAYININ TEMLİKİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR NELERDİR?

1)PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ Mirasçıların tereke üzerinde yapacakları paylaşmanın miras bırakanın ölümünden sonra olacağı kuşkusuzdur. Mirasçılar arasında payların oluşturulması, paylaştırılması, fiilen alınması yani paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlayacaktır. İş bu paylaşma sözleşmesi ile mirasçılar tereke mallarının tamamını veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini kabul edebilirler. Ancak bu da yazılı şekil şartına bağlıdır.Read More

OSYAL MEDYA ORTAMINDAN ELDE EDİLEN VERİLER BOŞANMA DAVASINDA TEK BAŞINA DELİL OLARAK KABUL EDİLEME

  Elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar, diğer delillerle desteklendikleri takdirde “delil” olarak hükme esas alınabilir. Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir. Bu halde, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan görüşme kayıtları da vakıaların ispatında dikkate alınamaz. (HMK md. 189/2).

Türk Ceza Kanunu Kapsamında Cinsel Taciz Suçu

Madde 105 – (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.   5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen 105.maddede bahsolunan cinsel taciz suçu, 765 sayılı TCK.m. 421.nci maddesindeki bedeni temas olmaksızın sarkıntılık , söz atma suçunun karşılığıdır.Read More